IDD POLICY

Dyrektywa IDD (Insurance Distribution Directive) nakłada na pośredników ubezpieczeniowych pewne obowiązki informacyjne.

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ
PEŁNOMOCNICTWA

Poniżej znajdziecie Państwo wzory pełnomocnictw upoważniające 4R Ubezpieczenia sp. z o.o. do reprezentowania Towarzystw Ubezpieczeniowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE AGENTA

Zgodnie z wymogiem Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przedstawiamy poniżej informacje dotyczące naszej działalności jako dystrybutora ubezpieczeń.

4R Ubezpieczenia sp. z o.o. jest multiagentem ubezpieczeniowym współpracującym z różnymi Towarzystwami Ubezpieczeń:

TUiR Allianz Polska SA, TU Allianz Życie Polska SA, AXA Ubezpieczenia TUiR SA, Compensa TU SA Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group, Concordia Polska TU SA, Generali TU SA, Generali Życie TU SA, STU na Życie ERGO Hestia SA, STU ERGO Hestia SA, TU Inter Polska SA, InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, Leadenhall Insurance SA, Link4 TU SA, PZU SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Uniqa TU SA, TUiR Warta SA, TUnŻ Warta SA, Wiener TU SA Vienna Insurance Group.

Numer wpisu do rejestru agentów 11218962/A, adres rejestru www.au.knf.gov.pl/Au_online/

Wynagrodzenie

Otrzymujemy wynagrodzenie prowizyjne od sprzedanych i opłaconych polis, dodatkowo możemy uzyskiwać wynagrodzenie pieniężne lub rzeczowe w związku z udziałem w konkursach sprzedażowych organizowanych przez Zakłady Ubezpieczeń.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za naszą pracę.

Reklamacje

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego, bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.

W zakresie niezwiązanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową reklamacje, bądź skargi należy składać bezpośrednio agentowi w następujący sposób:
– telefonicznie pod numerem: 56 477 99 01
– mailowo: j.rosiak@4ru.com.pl
– pisemnie na adres siedziby: ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni.
Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów, klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały
Informujemy, że nie posiadamy akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.
 
Informacje dodatkowe
Każdy z naszych współpracowników ma obowiązek wykonać z klientem Analizę Potrzeb w celu właściwego dopasowania produktu do potrzeby ubezpieczeniowej. Poza tym mamy obowiązek przekazania Dokumentu zawierającego informację o produkcie (IPID lub KID) i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.